Lidmaatschap

Aan het lidmaatschap van de Coƶperatie is een aantal statutaire voorwaarden verbonden. Deze staan beschreven in Artikel 3, Statuten:

1. Leden kunnen slechts zijn individuele huisartsen die in de regio West-Friesland of in de Wieringermeer de huisartsenpraktijk uitoefenen.

2. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk worden gericht aan het bestuur, door middel van een daartoe door het bestuur op te stellen formulier. De aanvrager verstrekt alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Het bestuur beslist over de toelating.

3. Het bestuur deelt de aanvrager bij brief mede of hij als lid is toegelaten of geweigerd. Ingeval van toelating wordt hem tevens medegedeeld onder welk nummer hij als lid in de boeken van de coƶperatie is ingeschreven. Tegen de beslissing van het bestuur staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.

4. Het lidmaatschap neemt een aanvang op een door het bestuur te bepalen datum.

5. Het bestuur houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven de namen van de leden en hun adressen. Ieder lid is verplicht aan het bestuur schriftelijk zijn adres en de wijzigingen daarin op te geven. Het register is ter inzage van de leden.

6. Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten in lid 1 van dit artikel is dat lid verplicht daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.

7. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar en niet vatbaar om door vererving te worden verkregen.

formulier aanvraag lidmaatschap
formulier aanvraag aspirant lidmaatschap (HIDHA en waarnemer)