WFHO Statutair

Op 28 juli 2005 is de WFHO statutair opgericht. De statuten beschrijven o.a. de taken en verantwoordelijkheden van Bestuur en Directie.

Korte beschrijving inhoud:

Doel van de WFHO:
Waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van de huisartsenzorg en behartigen van belangen ven de huisartsen.

Leden van de WFHO:
Wie kunnen lid worden en hoe, wanneer eindigt het etc.

Hoe verkrijgt de Coöperatie geldmiddelen?
Contributie, legaten, bijdragen verzekeraar, etc.

Aansprakelijkheid leden:
Bij kas-tekort is aansprakelijkheid uitgesloten!

Hoe ziet het bestuur er uit?
Tenminste 5 leden, oneven aantal, benoemd door ledenvergadering voor periode van drie jaar.

Hoe neemt het bestuur besluiten?
Met meerderheid van stemmen.

Wanneer behoeft bestuur goedkeuring van de ledenvergadering?
- Huren of verhuren van onroerende zaken
- Aangaan of verstrekken van leningen
- Voeren van gedingen
- Uitbreiden met nieuwe tak van bedrijf
- Vaststellen jaarlijkse begroting

Vertegenwoordiging:
De WFHO wordt vertegenwoordigd door het bestuur (naar ziekenhuis, verzekeraar etc.)

Algemene ledenvergadering:
Tenminste éénmaal per halfjaar. Vóór eind juni een vergadering waarin jaarverslag en jaarrekening worden opgenomen.

Stemmen:
Ieder lid heeft stemrecht en kan zich schriftelijk door een ander lid laten vertegenwoordigen. Hij/zij mag ten hoogste drie andere leden vertegenwoordigen!

Jaarverslag en jaarrekening:
Moeten door bestuur ieder jaar gemaakt en voorgedragen worden.

Beschrijving van procedures bij statutenwijziging en ontbinding van de Coöperatie.

Leden hebben vooral invloed op zaken die de Coöperatie financieel aangaan en de ontwikkeling van nieuwe producten.